فهرست داوران

1402
1 - دکتر لیلا خسروی - عضو هیأت علمی و سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
2 - دکتر مهناز شریفی - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
3 - دکتر علی سجادی - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
4 - دکتر علیرضا انیسی - عضو هیأت علمی پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی و معاون پژوهشی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
5 - دکتر محمد ابراهیم زارعی - دانشگاه بوعلی سینا
6 - آقای شهریار ناسخیان - دانشگاه هنر اصفهان
7 - آقای یداله حیدری باباکمال
8 - دکتر محسن جاوری - گروه باستان شناسی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
9 - دکتر داریوش اکبرزاده - پژوهشگاه میراث فرهنگی
10 - دکتر فریبا شریفیان - عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
11 - آقای محمدحسن طالبیان
12 - دکتر علی هژبری - کارشناس پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
13 - دکتر ذات الله نیک زاد - مدیر گروه بافتهای تاریخی
14 - دکتر احمد میرزاکوچک خوشنویس - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
15 - دکتر محمدسعید ایزدی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
16 - دکتر علیرضا قلی نژاد پیر بازاری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
17 - دکتر مرتضی حصاری - دانشگاه هنر
18 - دکتر حسین اسمعیلی سنگری
19 - دکتر روح الله شیرازی - پژوهشگاه میراث فرهنگی، گروه باستان شناسی
20 - دکتر میثم لباف خانیکی - دانشگاه تهران
21 - دکتر مهدی زندیه - دانشگاه امام خمینی
22 - دکتر حسن یوسفی - موسسه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
23 - دکتر علی عمرانی پور - دانشگاه کاشان
24 - دکتر خه بات درفشی - گروه میراث طبیعی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
25 - دکتر یاسر حمزوی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
26 - پروفسور احد نژادابراهیمی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
27 - دکتر مریم رضایی پور - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
28 - خانم فریبا کرمانی - پژوهشگاه میراث فرهنگی
29 - دکتر ایرج داداشی - دانشگاه هنر تهران
30 - دکتر بابک افشار - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
31 - دکتر حامد عزیزی بندر آبادی - گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
32 - دکتر مینا محمدی وکیل - استادیار گروه نقاشی،‌ دانشكده هنر،‌ دانشگاه‌ الزهرا،‌ تهران،‌ ایران
33 - دکتر سمیه رمضان ماهی - گروه‌ فلسفه‌هنر،‌ دانشكده‌ حقوق،‌ الهیات‌ و‌ علوم‌ سیاسی،‌ واحد‌ علوم‌ و‌ تحقیقات،‌ دانشگا
34 - دکتر جمال عرب زاده - استادیار گروه آموزشی نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر،‌ تهران، ایران
1401
1 - دکتر لیلا خسروی - عضو هیأت علمی و سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
2 - دکتر مهناز شریفی - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
3 - دکتر علی سجادی - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
4 - دکتر علیرضا انیسی - عضو هیأت علمی پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی و معاون پژوهشی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
5 - دکتر غلامرضا رحمانی - عضو هیأت علمی و سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
6 - دکتر علیرضا سرداری - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی و رئیس گروه باستان شناس ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
7 - دکتر عباس مقدم - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
8 - دکتر رضا رضالو - گروه باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
9 - دکتر محسن جاوری - گروه باستان شناسی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
10 - دکتر فریبا شریفیان - عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
11 - دکتر علی هژبری - کارشناس پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
12 - دکتر ذات الله نیک زاد - مدیر گروه بافتهای تاریخی
13 - دکتر احمد میرزاکوچک خوشنویس - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
14 - دکتر محمدسعید ایزدی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
15 - دکتر حمیدرضا جیحانی - دانشگاه کاشان
16 - دکتر علیرضا قلی نژاد پیر بازاری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
17 - دکتر مرتضی حصاری - دانشگاه هنر
18 - دکتر حسین اسمعیلی سنگری
19 - دکتر روح الله شیرازی - پژوهشگاه میراث فرهنگی، گروه باستان شناسی
20 - دکتر میثم لباف خانیکی - دانشگاه تهران
21 - دکتر مژگان اسماعیلی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
22 - دکتر مهدی زندیه - دانشگاه امام خمینی
23 - دکتر حسن یوسفی - موسسه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
24 - دکتر علی عمرانی پور - دانشگاه کاشان
25 - دکتر خه بات درفشی - گروه میراث طبیعی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
26 - دکتر الهام اندرودی - دانشگاه تهران
27 - دکتر محمدحسن خادم زاده - دانشگاه تهران
28 - دکتر یاسر حمزوی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
29 - دکتر مریم رضایی پور - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
30 - خانم فریبا کرمانی - پژوهشگاه میراث فرهنگی
31 - دکتر بابک افشار - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
32 - دکتر سید امیر مهرداد محمد حجازی - دانشگاه اصفهان
1400
1 - دکتر لیلا خسروی - عضو هیأت علمی و سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
2 - دکتر علی سجادی - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
3 - دکتر علیرضا انیسی - عضو هیأت علمی پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی و معاون پژوهشی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
4 - خانم منیژه هادیان دهکردی - پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی
5 - دکتر غلامرضا رحمانی - عضو هیأت علمی و سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
6 - آقای علی صدرایی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
7 - دکتر محسن جاوری - گروه باستان شناسی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
8 - دکتر علی هژبری - کارشناس پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
9 - دکتر ذات الله نیک زاد - مدیر گروه بافتهای تاریخی
10 - دکتر مهناز اشرفی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
11 - دکتر احمد میرزاکوچک خوشنویس - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
12 - دکتر محمدسعید ایزدی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
13 - دکتر حمیدرضا جیحانی - دانشگاه کاشان
14 - دکتر حسن کریمیان - Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Unive
15 - دکتر علیرضا قلی نژاد پیر بازاری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
16 - دکتر حسین اسمعیلی سنگری
17 - دکتر میثم لباف خانیکی - دانشگاه تهران
18 - دکتر مهدی زندیه - دانشگاه امام خمینی
19 - دکتر حسن یوسفی - موسسه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
20 - دکتر علی عمرانی پور - دانشگاه کاشان
21 - دکتر الهام اندرودی - دانشگاه تهران
22 - دکتر محمدحسن خادم زاده - دانشگاه تهران
23 - دکتر یاسر حمزوی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
24 - دکتر مریم رضایی پور - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
25 - خانم فریبا کرمانی - پژوهشگاه میراث فرهنگی
26 - دکتر بابک افشار - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری