فهرست داوران

1402
No reviwers found
1401
دکتر لیلا خسروی - عضو هیأت علمی و سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر مهناز شریفی - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر علی سجادی - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر علیرضا انیسی - عضو هیأت علمی پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی و معاون پژوهشی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر غلامرضا رحمانی - عضو هیأت علمی و سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر علیرضا سرداری - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی و رئیس گروه باستان شناس ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر عباس مقدم - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر رضا رضالو - گروه باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
دکتر محسن جاوری - گروه باستان شناسی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
دکتر فریبا شریفیان - عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر علی هژبری - کارشناس پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر مرتضی میرغلامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر ذات الله نیک زاد - مدیر گروه بافتهای تاریخی
دکتر احمد میرزاکوچک خوشنویس - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر محمدسعید ایزدی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر حمیدرضا جیحانی - دانشگاه کاشان
دکتر علیرضا قلی نژاد پیر بازاری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر مرتضی حصاری - دانشگاه هنر
دکتر حسین اسمعیلی سنگری
دکتر روح الله شیرازی - پژوهشگاه میراث فرهنگی، گروه باستان شناسی
دکتر میثم لباف خانیکی - دانشگاه تهران
دکتر مژگان اسماعیلی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر مهدی زندیه - دانشگاه امام خمینی
دکتر حسن یوسفی - موسسه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
دکتر علی عمرانی پور - دانشگاه کاشان
دکتر خه بات درفشی - گروه میراث طبیعی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر الهام اندرودی - دانشگاه تهران
دکتر محمدحسن خادم زاده - دانشگاه تهران
دکتر یاسر حمزوی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر مریم رضایی پور - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
خانم فریبا کرمانی - پژوهشگاه میراث فرهنگی
دکتر بابک افشار - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر عباس حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات
دکتر سید امیر مهرداد محمد حجازی - دانشگاه اصفهان
1400
دکتر لیلا خسروی - عضو هیأت علمی و سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر علی سجادی - عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر علیرضا انیسی - عضو هیأت علمی پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی و معاون پژوهشی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
خانم منیژه هادیان دهکردی - پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی
دکتر غلامرضا رحمانی - عضو هیأت علمی و سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
آقای علی صدرایی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
آقای محمد مرتضایی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر محسن جاوری - گروه باستان شناسی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار - دانشگاه تهران
دکتر علی هژبری - کارشناس پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
دکتر مرتضی میرغلامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر ذات الله نیک زاد - مدیر گروه بافتهای تاریخی
دکتر مهناز اشرفی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر احمد میرزاکوچک خوشنویس - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر محمدسعید ایزدی - دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر حمیدرضا جیحانی - دانشگاه کاشان
دکتر حسن کریمیان - Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Unive
دکتر علیرضا قلی نژاد پیر بازاری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر حسین اسمعیلی سنگری
دکتر میثم لباف خانیکی - دانشگاه تهران
دکتر مهدی زندیه - دانشگاه امام خمینی
دکتر حسن یوسفی - موسسه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
دکتر علی عمرانی پور - دانشگاه کاشان
دکتر الهام اندرودی - دانشگاه تهران
دکتر محمدحسن خادم زاده - دانشگاه تهران
دکتر یاسر حمزوی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر نیما ولی بیگ - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر علیرضا حسن زاده - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر مریم رضایی پور - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
خانم فریبا کرمانی - پژوهشگاه میراث فرهنگی
دکتر بابک افشار - عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری