فهرست افرادآقای دکتر علیرضا انیسی
سردبیر مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
anisi61yahoo.co.uk

آقای دکتر بهروز عمرانی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
Behruz.omranigmail.com


آقای دکتر علیرضا انیسی
سردبیر مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
anisi61 yahoo.co.uk
آقای دکتر مرتضی حصاری
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
mhessariaui.ac.ir
آقای دکتر مهرداد قیومی بیدهندی
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
m-qayyoomisbu.ac.ir
آقای دکتر رضا ابویی
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
r.aboueiaui.ac.ir
آقای دکتر بهشید حسینی
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
Behshid_hosseiniart.ac.ir
آقای دکتر مهدی زندیه
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
mahdi_zandiehyahoo.com
آقای دکتر فرهاد تهرانی
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
fftehraniyahoo.com
آقای دکتر حسین بحرینی
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
hbahrainut.ac.ir
آقای دکتر محمد رحیم صراف
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
mohammadrahimsarrafgmail.com
خانم دکتر حمیده چوبک
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
h_choubakyahoo.com
آقای پروفسور لورنس کُرن
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات شرقی در دانشگاه بامبرگ، بامبرگ، ایالت بایرن، آلمان
lorenz.kornuni-bamberg.de

مرحوم سید محسن حبیبی
هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
smhabibiut.ac.ir

Farname Inc

Science-Based Research Institute; Professional Publisher of Scientific Journals
https://farname-inc.com & https://farname.ir