دوره 42، شماره 4 - ( زمستان 1400 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
چکیده (1511 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (301 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که گونگ‌های مغولی و سرای‌های ایلخانی از لحاظ ساختارهای کلی و نحوه قرارگیری در شهرها و یا خارج از محیط شهرها، دارای مشابهت با یکدیگر بوده‌اند و تنها تفاوت میان آن‌ها، در نحوه چیدمان بناهای مجموعه بوده که در سرای‌های ایرانی از ساختار چهارایوانی و در گونگ‌های مغولی از فرم مرکزگرای کوران تبعیت شده است.
پژوهشي - پژوهش های باستان شناسی و تاریخ هنر


ص. 487-470
چکیده (1364 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (266 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ نتایج این بررسی نشان داد که اکثر محوطه‌های باستانی در کنار رودخانه حاجی‌ لرچای، از سرشاخه‌های رودخانه ارس قرار گرفته‌اند و شرایط زیست محیطی و نزدیکی به رودخانه و کد ارتفاعی نقشی مهم در ایجاد استقرارها داشته است.
پژوهشي - پژوهش های باستان شناسی و تاریخ هنر


ص. 504-488
چکیده (1372 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (214 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ روش پژوهش در این مقاله، به‌صورت میدانی و با رویکرد تاریخی- تطبیقی- تحلیلی است. در بخش میدانی به بررسی سایت مورد نظر در استان کردستان پرداخته شده است. در بخش تاریخی، کتاب‌ها، مقاله‌ها و گزارشات مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته‌اند.چکیده (2758 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (687 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ در پژوهش کیفی حاضر، به بررسی شواهد و عللِ گستردگی و عمومیت موسیقی دوره ساسانیان، پرداخته شده است؛ یعنی از طریق بررسی شواهد باستانی، و تحلیل جامعه‌ شناسانه، از برداشت‌های منعکس در منابع، به شناخت کارکردهای اجتماعی موسیقی آن دوران پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه‌ای است و تلاش شده تا اهمیت موسیقی در دوران ساسانی به‌ ویژه در سطوح مختلف جامعه بررسی شود.چکیده (1423 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (177 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی است که با هدف شناسایی و تحلیل بحران‌ها و مخاطرات کالبدی موجود در بازار تاریخی تبریز بر اساس عوامل ذکر شده و به روش فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی صورت گرفته است.
 چکیده (1433 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (206 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی–تطبیقی، تحلیلی و بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه‌ ای به دنبال اهدافی چون مطالعه سنگ‌ قبرهای دوران اسلامی ورزقان، طبقهبندی اشکال سنگ‌ قبرها و بررسی نقش‌ مایههای تزیینی در آنهاست. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این سنگ‌ قبرها عموما از دوران ایلخانی تا معاصر شکل گرفتهاند.چکیده (1387 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (232 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ روش تحقیق پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت به‌صورت ترکیبی است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا از روش تحلیل محتوا براساس منابع کتابخانه‌ای به‌ منظور دستیابی به داده‌های اصلی تحقیق استفاده شده است. سپس به‌ منظور پیشبرد اهداف تحقیق، روش پیمایش به‌صورت بازدید میدانی به‌ صورت مشاهده استفاده شده است. همچنین یافته‌های تحقیق، تلفیق نتایج برگرفته از مطالعات اسنادی با نتایج مطالعات موردی و میدانی در گذر بازارچه فیل در محله اسحاق‌ بیگ و گذر بازارچه حاج زینل در محله سنگ سیاه در بافت تاریخی شیراز است.چکیده (5725 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (1514 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ پژوهش حاضر ضمن تحلیل و نقد نظرات پیشین از طریق سنجش آن آرا با منابع مکتوب و داده‌های باستان‌شناسی، به‌ دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که با استناد به چه مدارکی می‌توان به نقد نظرات پیشین در ارتباط با این شهر پرداخت؟چکیده (1343 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (212 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ در این پژوهش با هدف بررسی الگوهای تخریبِ نقوش برجستۀ سنگی، الگوهای تخریب از طریق مشاهده و بررسی میدانی و به روش ماکروسکوپی شناسایی شدند. در بررسی‌های انجام‌ شده معلوم گشت که رسوبات سطحی به‌ طور گسترده (عمدتاً در تاق بزرگ) در تنالیته رنگ‌های روشن تا نارنجی و قهوه‌ای و حتی سیاه، سطح نقوش برجسته را پوشانده‌اند، به‌ طوری که ظرافت‌های نقوش ساسانی از دید عموم مخفی مانده است.چکیده (1804 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (289 دریافت)   |   نکات برجسته

✅ هدف این مطالعه، بازشناسی بنای آسیاب کَهَک از نظر تاریخی، عملکردی و معماری است. برای گردآوری اطلاعات لازم از روش کتابخانه‌ای و بررسی های میدانی بهره گرفته شده است. بر اساس یافته‌ها، آسیاب کَهَک به‌عنوان بخشی از مجموعه‌ای وسیع‌تر دارای نقش کلیدی در چرخۀ حیات روستای کَهَک بوده است.
Export as: HTML | XML | RSS