دوره 44، شماره 1 - ( بهار 1402 )                   جلد 44 شماره 1 صفحات 194-168 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baluchestani M, Delshad Siyahkali M D S. Pattern Analysis of the Physical Parts of Historical Houses in Lahijan with the Aim of Providing Identity Building Approaches in the Design of Contemporary Structures in the Historical Context. Athar 2023; 44 (1) :168-194
URL: http://athar.richt.ir/article-2-1471-fa.html
بلوچستانی معصومه، دلشاد سیاهکلی مهسا. الگوشناسی اندام‌های کالبدی خانه‌های تاریخی لاهیجان با هدف ارائه رهیافت‌های هویت‌ساز در طراحی ساختارهای معاصر در زمینه تاریخی. فصلنامه علمی اثر. 1402; 44 (1) :168-194

URL: http://athar.richt.ir/article-2-1471-fa.html


1- کارشناسی ارشد گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
2- استادیار، گروه معماری، مرکز تحقیقات مطالعات بافت‌های تاریخی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران ، delshad_mah@yahoo.com
چکیده:   (612 مشاهده)

از بین رفتن هویت در ساخت و سازهای نوین و سرعت تغییرات در بافت قدیم شهرها به‌عنوان گنجینه تاریخی- فرهنگی، لزوم بازشناسی الگوهای بومی را مسجل می‌نماید. الگوشناسی رویکردی است که سعی در شناخت روش‌های کاربردی برای دستیابی به عناصر هویت ساز بومی را داراست. در این میان، بافت‌های مسکونی به‌عنوان هسته اولیه شهرهای سنتی، میراثی واجد ارزش برای شناخت و تحلیل الگوهای بومی در راستای بهسازی و نوسازی توأم با تداوم هویت در بافت‌های فرسوده تاریخی و پیشگیری از پیدایش بناهای ناهمگون در بافت‌های نوین شهرهای ایران است. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن مستندسازی خانه‌های قاجار شهر لاهیجان به بازشناسی الگوهای کالبدی هویت ساز بپردازد؛ لذا در گام نخست به روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مرور مباحث پایه‌ای مرتبط با مبانی الگوشناسی، شاخص‌های کالبدی مؤثر در الگویابی تبیین می‌گردد. در ادامه برای شناسایی الگوهای کالبدی، خانه‌های قاجار بازمانده در بافت تاریخی لاهیجان به‌عنوان جامعه نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن شناسایی مؤثرترین عوامل، رهنمودهایی پایدار برای طراحی ساختارهای معاصر با هدف ارتقای ابعاد کیفیت‌ساز معرفی می‌گردند. نتایج حاصل از مطالعه نشان دادند که براساس الگوهای کالبدی شناخته‌شده در نمونه‌های مورد مطالعه که مشتمل بر چهار دسته اندام‌های فضایی (در سه مقیاس کلان، میانه و خرد)، سازه‌ای، نما و آرایه‌ای هستند، رهیافت‌هایی هویت‌ساز و پایدار در طراحی ساختارهای امروزی در منطقه مورد بررسی قابل پیگیری است.

متن کامل [PDF 3796 kb]   (141 دریافت)    

✅ برای شناسایی الگوهای کالبدی، خانه‌های قاجار بازمانده در بافت تاریخی لاهیجان به‌عنوان جامعه نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن شناسایی مؤثرترین عوامل، رهنمودهایی پایدار برای طراحی ساختارهای معاصر با هدف ارتقای ابعاد کیفیت‌ساز معرفی می‌گردند. نتایج حاصل از مطالعه نشان دادند که براساس الگوهای کالبدی شناخته‌شده در نمونه‌های مورد مطالعه که مشتمل بر چهار دسته اندام‌های فضایی (در سه مقیاس کلان، میانه و خرد)، سازه‌ای، نما و آرایه‌ای هستند، رهیافت‌هایی هویت‌ساز و پایدار در طراحی ساختارهای امروزی در منطقه مورد بررسی قابل پیگیری است.


نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: تاریخ معماری و شهرسازی
دریافت: 1402/2/15 | پذیرش: 1402/4/5 | انتشار: 1402/4/24

فهرست منابع
1. Abdollahzadeh, S. M., & Arzhmand, M. (2013). Investigation of the Iranian Houses (Based on Probing the Lifestyle in Shiraz Traditional houses). Journal of Studies on Iranian Islamic City, 3(10).
2. Daneshpour, A., & Shiri, E. (2015). Physical-Functional Components Comprising theIdentity of Historical Texture of Iranian-Islamic City. Mdrsjrns, 5(1), 17-25.
3. Ebrahim, Z., Seyyed Rasoul Mousavi, H., & Khadijeh Sharif, K. (2018). Thinking about the spatial structure and typology houses of Tabas's Dastgardan's houses. Journal of Studies on Iranian - Islamic City, 8(31), 33-50. [https://www.magiran.com/paper/1867018]
4. Einifar, A. R. (2003). A model for analysis of flexibility in the traditional housing in Iran. Honarhay-e Ziba, (13).
5. Falahat, M. S., & Shahidi, S. (2015). The Role of Mass - Space Concept in Explaining the Architectural Place. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 12(35), 27-38. [http://www.bagh-sj.com/article_11715.html]
6. Farahbakhsh, M., Hanachi, P., & ghanaei, M. (2022). Typology of Historical Houses in the Old City Fabric of Mashhad, From the Early Qajar to the Late Pahlavi I Era. Journal of Iranian Architecture Studies, 6(12), 97-116. [https://jias.kashanu.ac.ir/article_111794.html]
7. Fardpour, S., Dolatabadi, F., & Mahdavinejad, M. (2021). Recognition of Gestalt's Perceptual-Semantic System, in the Reading of Contemporary Urban View Facade themes in Tehran (Pahlavi Period 1 & 2).
8. Farkisch, H. (2017). Recognition of typology and effective physical factors in traditional residential tissue of Neyshabur. Iran University of Science & Technology, 4(4), 72-90.
9. Ghasemi Sichani, M., & Memareyan, G. (2010). Typology of Ghajar Era House in Isfahan. Hoviatshahr, 4(7), 87-94.
10. Gündoğdu, E., & Birer, E. (2021). Evaluation of ecological design principles in traditional houses in Mersin. International Journal of Architecture and Planning, 9(1). [DOI:10.15320/ICONARP.2021.149]
11. Haeri Mazandarani, M. R. (2009). House, culture, nature: investigation of the architecture of historical and contemporary houses in order to formulate the process and criteria of house design. Urban Planning and Architecture Study and Research Center: Ministry of Housing and Urban Development, Vice-President of Urban Development and Architecture, Office of Architecture and Urban Design.
12. Hajizadeh, B. K., Shahbazi, S. H., Rezaloo, R., & Sheidaei, S. (2020). Typology of historical houses in the old part of Ardabil. Pazhohesh-Ha-Ye Bastanshenasi Iran, 42(1), 98-117.
13. Hosseini, A., & et al. (2019). Typology of Traditional Houses in Arak. Armanshahr Architecture & Urban Development 11(25), 27-44.
14. Khakpour, M. (2007). Architecture of Gilan Houses. Rasht, Farhang Iiliya, Encyclopedia of culture and civilization of Gilan.
15. Khakpour, M., & Kateb, F. (2020). Combination of Patterns in the Architecture of Historical House; Case Study: Sadeqi's House in Lahijan City. Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(29), 1-15.
16. Madahi, S. M., Memarian, G. H., Bemani Naeini, M., & Khodadadi Fakhr Abadi, T. (2017). A Formal Analysis of Houses in Vernacular Architecture of Khorasan; Case Study: Boshrouyeh City in Pre-Pahlavi Period. Housing and Rural Environment, 36(159), 63-78.
17. Madani Pour, A. (2013). Design of urban space: an inquiry into a socio - spatial process. Urban planning and processing company.
18. Mahgoub, Y. (2013). An interdisciplinary approach to study Qatari traditional architecture. Hamad bin Khalifa University Press, 2013(1). [DOI:10.5339/qfarf.2013.SSHP-022] [https://www.qscience.com/content/papers/10.5339/qfarf.2013.SSHP-022]
19. Meiss, P. (1990). Elements of Architecture: From Form to place. Van Nostrand Reinhold.
20. Memarian, G. (2015). A Survey on the Theoretical Foundations of Architecture. Soroosh Danesh.
21. Memarian, G., & Dehghani Tafti, M. (2018). Seeking to Find a Novel Concept to Type and Typology in Architecture (Case study: Vernacular Houses in Taft, Type of Tallardar). Housing and Rural Environment, 37(162), 21-38.
22. Mirsajadi, S., & Farkisch, H. (2017). Recognition of Typology and Effective Physical Factors in Traditional Residential Tissue of Neyshabur. Journal of Researches in Islamic Architecture, 4(4), 72-90.
23. Mobarhan Shafiee, N. (2011). The Historical Buildings of Gilan. Rasht. Farhang Eiliya, Encyclopedia of culture and civilization of Gilan.
24. Moneo, R. (1978). On Typology. Oppositions 13. [https://cir.nii.ac.jp/crid/1571417125488491904]
25. Nobel, J. (1997). The Architectural Typology of Antoine Chrysostome Quatermeter De Quincy 1755-1849. Eddinburg Archetectural Research.
26. Ornelas, W. (1995). Typology and Rafael Moneos Museum of Roman Art at Merida.83RD ACSA annual Meeting, History/Theory/criticism.
27. Petruccioil, A. (1997). Exoteric, Polytheistic Fundementalist Typology An essay in Typological process And Design Theory, Agha Khan Program for Islamic Architecture. MIT.
28. Pfeifer, G., & Brouneck, P. (2008). Courtyard house: A housing Typology. Springer. [DOI:10.1007/978-3-7643-7924-7]
29. Pirnia, M. K., & Memarian, G. (2015). Stylistics of Iranian Architecture.
30. Polyzoides, S., Sherwood, R., & Tice, J. (1992). Courtyard Housing in Los Angeles. Princeton Architectural Press.
31. Pour Ahmadi, Z. (2020). Architecture of Qajari Houses of Lahijan and the relevent building control system. University of Guilan Press.
32. Samadi, J., Sattarzadeh, D., & Balilan Asl, L. (2020). Qualitative Assessment of the Sensory Dimensions of Space in Historical Bazaars from the Users' point of view (Case Study: Qazvin Bazaar). Bagh-e Nazar, 16(81).
33. Siregar, N. R. (2021). Characteristics of Vernacular Architecture Malay Deli Traditional House Based on Technical Aspects of Building Structure. International Journal of Architecture and Urbanism, 5(2), 148-160. [DOI:10.32734/ijau.v5i2.6834]
34. Soltani, M., Mansouri, S.-A., & Farzin, A. a. (2012). A comparative study on the role of pattern and experience-based concepts in architectural space. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 9(21), 3-12.
35. Soltanzadeh, H., & Ghaseminia, M. (2012). Typology Study of the Physical-Functional Structure of Residential Architecture in Golestan Province. Armanshahr Architecture & Urban Development, 4(7), 1-15.
36. Sultanzade, H. (1999). Entry spaces in the traditional architecture of Iran. Cultural Research Office.
37. Taheri, F., Aeinifar, A., & Shahcheraghi, A. (2020). A Comparative Comparison of Typology of the Space Organization and Physical Elements of the Qajar-Pahlavi Period with Traditional Houses in Kermanshah. Pazhoheshha-ye Bastan shenasi Iran, 9(23), 149-168.
38. Zarei, M. E., Mosavi Haji, S. R., & Sharif Kazemi, K. (2018). Thinking about the spatial structure and typology houses of Tabas's Dastgardan's houses. Journal of Studies on Iranian - Islamic City, 8(31), 33-49.
39. Zoghi Hoseini, E., Tabasi, M., & Hashemi, M. (2020). Cultural - Communicative Phenomenology of Iranian Tekyeh from a Physical - Special Value perspective. Creative City Design, 3(1), 95-101

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.